ท่านต้องการให้ ทต.ลาดใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
15.38%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
15.38%
ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ( 1 )
7.69%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
53.85%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
7.69%