หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุนันท์ พันธุ์โอภาส
ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพบูลย์ บุญโยธา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุจิตรา ธงทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางศรัณรัชน์ ตันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางณัฐณิชา บำรุงภูมิ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางศรัณรัชน์ ตันวิเศษ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
รักษการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายมโนต กองโฮม
ผู้อำนวยการกองช่าง