หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายปกาศิต ตั้งพงษ์
ปลัดเทศบาลตำบลลาดใหญ่
โทร : 093-6169623
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอำพันธ์ ศรีโยธี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-7684706
นางสุจิตรา ธงทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0811203371
นางณัฐณิชา บำรุงภูมิ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0909655664
นายมโนต กองโฮม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0896279835
นายอำพันธ์ ศรีโยธี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-7684706
นายสมเกียรติ ต่อสกุล
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 088-5927294