หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ กท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปและวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกา.ศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ กท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2561 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2