หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
ยินดีต้อนรับ
เทศกาลท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียวงาม
นางวาสนา อุตมะพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่
วิสัยทัศน์
" เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
1
2
3
 
 
  สายตรงนายก : 093-664-6488
 
 
  สายตรงปลัด : 091-828-0781
 

หมวกจักรสาน  
  
 

สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่  
  
 
 
อบต.ส้มป่อย ประกาศ เรื่อง การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลงเวลา และการมาทำ [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหินโงม คู่มือสำหรับประชาชน อบต.ท่าหินโงม [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย ประกาศ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ส้มป่อย [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแหนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) อบต.ส้มป่อย [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นขององค์การบริหาร [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบร [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.ส้มป่อย [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคั [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนพัฒนาบุคลากร) อบต.ส้มป่อย [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ส้มป่อย การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรพยากรบุคคล อบต.ส้มป่อย [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ส้มป่อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 อบต.ส้มป่อย [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 044-056-841,
044-056-842 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2557
 
 
 
 
 
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเท [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก [ 2 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 3) สน.คท. มท 0808.2/ว1904  [ 29 มิ.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1894 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2563 ]
ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว1900  [ 29 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1877  [ 26 มิ.ย. 2563 ]
 
งบฐานะการเงิน (12 พ.ค. 2563)    อ่าน 46  ตอบ 1  
ระเบียบการใช้ มาตรวัดน้ำ (2 มี.ค. 2563)    อ่าน 362  ตอบ 7  
สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้พิการ (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 2522  ตอบ 1  
 
ประกาศงานประเพณีเฉพาะในพื้นที่/งานประเพณีท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 31 
ค่าใบอนุญาตขายสุรา (ในเขตท้องที่ อปท. อ.เกษตรสมบูรณ์ แก้งคร้อ คอนสาร บ้านแท่น และภูเขียว) [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 26 
แจ้ง มติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่6/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
ส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และ สื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19) [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
ส่งคูมือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิ 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) กรณีนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (เด็กรหัส G) [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
***ด่วนที่สุด*** เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 24 
**ด่วนที่สุด**โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 39 
การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 50 
ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
***ด่วนที่สุด*** การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 36 
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 71 
** ด่วนที่สุด ** การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
**ด่วนมาก**ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้ได้รับรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รางวัล“พระพฤหัสบดี”ประจําปี พ.ศ.๒๕6๓ [ 25 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 44 
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 88 
**ด่วนที่สุด**แจ้งดำเนินการตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 117 
ด่วนที่สุด**มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 24 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 118 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044-056-841 , 044-056-842 โทรสาร : 044-056-841
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลาดใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 3,132,843 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10