หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
ยินดีต้อนรับ
เทศกาลท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียวงาม
นางวาสนา อุตมะพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่
วิสัยทัศน์
" เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
1
2
3
 
 
  สายตรงนายก : 093-664-6488
 
 
  สายตรงปลัด : 091-828-0781
 

หมวกจักรสาน  
  
 

สถานีตำรวจภูธรลาดใหญ่  
  
 
 
อบต.บ้านยาง รายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ในระบบinf [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งลุย [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แหลมทอง กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ตามโครงการหนูน้อยน่ารัก กินผักทุกวัน ประจำปีการศึกษา [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.หนองบัวแดง โครงการนวัตกรรม [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ การประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ลาดใหญ่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ออกเหตุปฏิบัติหน้ [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.แหลมทอง จัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ณ วันที่ 22 มกราคม 2 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวทา [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
สถ.จ.ชัยภูมิ ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารหาร ครั้งที่ 1/2564 ประจำ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.หนองบัวแดง กิจกรรมโรงเรียนเสริมภูมิปัญญาพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย เทศบาลตำบลหนองบัวแดง [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองโพนงาม ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเ [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 044-056-841,
044-056-842 
เริ่มนับ วันที่ 24 ก.ย. 2557
 
 
 


๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ การประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 


๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ออกเหตุปฏิบัติหน้ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 


๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ การประปา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการซ่อมแซมท่อประปาที่แตก [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการเปลี่ยนฝารางระบายน [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 5 


๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นายมโนต กองโฮม ผู้อำนวยการกองช่าง นายเกียรติศักดิ์ คำศรี นายช่างโ [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลลาดใหญ่ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ ที่พ [ 19 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไ [ 20 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศเทศบาลตำบลลาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไ [ 11 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลาดใหญ่ เดือน พฤศจิกายน [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว139  [ 22 ม.ค. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/995-1067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/919-994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว428 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/808-877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว130 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรและการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ตบ. มท 0805.2/ว121  [ 21 ม.ค. 2564 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ตามมาตรา 35 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว122  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ สน.บถ. มท 0809.4/ว96  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว128  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 21 ม.ค. 2564 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว127  [ 21 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว368 [อ้างถึง]  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครร่วมโครงการ กสธ. มท 0819.2/ว120  [ 21 ม.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว110  [ 20 ม.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว123  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.3/ว116  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว118  [ 20 ม.ค. 2564 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4059  [ 20 ม.ค. 2564 ]
รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว111 [แบบรายงาน]  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว112  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว109  [ 20 ม.ค. 2564 ]
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
 
สอบถามข้อมูล รับโอน(ย้าย)นักวิชาการศึกษาค่ะ (17 ธ.ค. 2563)    อ่าน 52  ตอบ 1  
สอบถาม (18 ก.ค. 2563)    อ่าน 128  ตอบ 2  
งบฐานะการเงิน (12 พ.ค. 2563)    อ่าน 104  ตอบ 1  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารหาร ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
**ด่วนที่สุด** แจ้งการใช้แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2563 [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 166 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 68 
การรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น . ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) และหลักสูตร . การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C๔T Plus) แบบออนไลน์ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลโครงการสํารวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ . เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจําปี ๒๕๖๔ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
แจ้งสาร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
***ด่วนที่สุด*** แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 73 
ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกําลังคนที่มีสมรรถนะสูงสําหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine  [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
แจ้งสำรวจข้อมูล โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ โครงการฝึกอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
*** แจ้งเลื่อนการประชุมนิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการคลังฯ (21 ม.ค. 2564) [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 82 
การโอนภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย..63(โอน13-01-2564) [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น . (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กร . ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ลาดใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : 044-056-841 , 044-056-842 โทรสาร : 044-056-841
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลลาดใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 3,522,806 เริ่มนับ 24 ก.ย. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

กองสวัสดิการสังคม
ทต.ลาดใหญ่

กองช่าง
ทต.ลาดใหญ่