หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
ยินดีต้อนรับ
เทศกาลท่องเที่ยว จ.ชัยภูมิ
ทุ่งดอกกระเจียวงาม
นางวาสนา อุตมะพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลลาดใหญ่
วิสัยทัศน์
" เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง "
เทศบาลตำบลลาดใหญ่
1
2
3
 
 
 
  เทศบาลตำบลลาดใหญ่เดิมได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 110 ตอนที่ 175 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2536 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลาดใหญ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมือง ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ 6.53 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลลาดใหญ่ และหมู่ที่ 9 ตำบลกุดตุ้ม
 
อาชีพหลักของประชากร คือ การทำนา ทำสวน ทำไร่
 
อาชีพรองของประชากร คือ ค้าขาย รับจ้าง
 
รายได้เฉลี่ยของประชากรประมาณ 39,590 บาท/คน/ปี
 

จำนวนประชากรทั้งหมด 4,604 คน  

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,701 ครัวเรือน  

ความหนานแน่นเฉลี่ย 730.32 คน/ตารางกิโลเมตร  
เทศบาลตำบลลาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต.ห้วยบง และ อบต.ลาดใหญ่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.ลาดใหญ่ และ อบต.กุดตุ้ม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ลาดใหญ่
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.กุดตุ้ม และ อบต.ห้วยบง  
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดิน เป็นดินเหนียวปนทราย มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำน้ำกล่ำ ลำห้วยบง และลำห้วยหินลาด
  สภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว
 
ฤดูร้อน ช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
 
ฤดูฝน ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
 
ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์